fbpx
 • 1016 Budapest, Mészáros utca 58. B épület, 4. emelet

 • Nyitvatartás: hétfő-péntek, 8:30-17:00

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, ÁSZF) az Alpha Implant Kft. (9400 Sopron, Deák tér 45; Cégjegyzékszám: 08-09-017999; Adószám: 14731684-2-08; E-mail: info@alphaimplant.hu; Telefonszám: +36 1 353 9090; a továbbiakban: Eladó termékeinek, szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) és tanfolyami jelentkezéseinek (Jelentkezés) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának/vásárlásának feltételeit tartalmazza.

Az Alpha Implant Kft., fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Alpha Implant Kft. rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a www.alphaimplant.hu erre a célra szolgáló felülete, az Alpha Implant Kft által küldött hírlevél tartalmazhat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

I. Értelmező rendelkezések

Az Alpha Implant Kft jelenti az Alpha Implant Kft.-t, a budapesti telephelyű gazdasági társaságot (telephely: 1016, Budapest, Mészáros u. 58/b; cégjegyzékszám: 08-09-017999, adószám:14731684-2-08;

Termék: az Alpha Implant Kft. által forgalmazott termékek köre.

Tanfolyam: az Alpha Implant Kft által szervezett továbbképzés fogorvosok, fogászati szakemberek és a tanfolyam adatlapján részletezett érdeklődők számára;

Eladó: az Alpha Implant Kft, aki Termékeket és Szolgáltatásokat eladásra kínál;

Vásárló: aki a személyesen, közvetlenül az Alpha Implant Kft.-vel munkaviszonyban álló személynek vagy emailben/telefonon keresztül megrendelést adott le.

Termék: minden olyan, eladásra kínált termék, amely vonatkozásában az Vásárló személyesen, közvetlenül az Alpha Implant Kft.-vel munkaviszonyban álló személynek / vagy telefonon/emailben a megrendelését leadhatja

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között személyesen, közvetlenül az Alpha Implant Kft.-vel munkaviszonyban álló személynek telefonon/ emailben elmondott/leírt termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre.

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a www.alphaimplant.hu által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely változásokról/újdonságokról, Termékekről és/vagy (3) az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

Megrendelés: a Vásárló személyesen, közvetlenül az Alpha Implant Kft.-vel munkaviszonyban álló személynek vagy telefonon/emailben egy, vagy több Terméket megrendel az Eladótól.

II. Megrendelés

A megrendelés leadása személyesen, telefonon, e-mailben, és az Alpha Implant Kft. orvoslátogatóin keresztül történhet. A megrendeléseket telefonon a Vásárló hétköznap 9:00- 12:00 óráig, valamint 12:30-15:00 óra között adhatja le. A megrendelt áru ellenértékének kiszámlázása a rendelés időpontjában érvényes árak alapján történik. Árfolyamváltozás esetén az Alpha Implant Kft. az árváltozás jogát fenntartja

1. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

1. A Megrendelés leadása nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.
Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló szóbeli vagy írásbeli módon megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

2. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen vagy telefonon értesíti.
4. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

• ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését, valamint, ha a Vásárló nem veszi át a kiszállított Terméket;

III. Szállítás

1 Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szállítást végző, partnerein keresztül vagy saját maga – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre szállítási többletköltség nélkül eljuttatja. Az Eladó fenntartja magának a jogot, ha a megrendelt termék értéke nem éri el a Vásárló kondíciója szerint egy db implantátum árát, szállítási díjat számoljon fel. A szállítási határidő általánosságban termékenként, gyártónként, raktári készlettől és időszakoktól függően eltérő lehet. Amennyiben az Alpha Implant Kft. a megrendelt termékeket részben vagy egészében raktárról azonnal nem tudja szállítani, úgy részkiszállítás lehetséges.

2. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

3.Az Eladó a szállítást Magyarországon kívüli címre is vállalja.

4.Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

5. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a kézbesítő/futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék csomagolása sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni és azt a futárnak haladéktalanul jelezni, valamint a futárszolgálat szerint meghatározott protokoll szerint eljárni.

6. A futár távozását és a csomag kibontását követően észlelt hiba esetén a Vásárló köteles fényképes dokumentáció formájában e-mailben haladéktalanul jelezni az Eladó felé a hibát. A rákövetkező munkanapon az Eladó valós kár esetén felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval és raktárkészlettől függően saját költségére gondoskodik a cseréről. Az Eladó kizárólag a Vásárló ezen szabályok szerinti eljárása esetén köteles a hibát az itt leírtak szerint javítani.

IV. A termékek feletti tulajdonjog átszállása

A Termékek feletti tulajdonjog akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette. A vételár hiánytalan megfizetéséig a termékek az Alpha Implant Kft tulajdonát képezik!

V. Számlázás

1. A Termékek árai forintban/EUR-ban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

2. Az Eladó számlát állít ki a Megrendelésekről. A Vásárló a köteles a számlán szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal kiegyenlíteni. (A Vásárló mindenkori tartozás nem haladhatja meg az előző éves felhasználás 10 (tíz) százalékát. Új felhasználóknál ez az összeg 500 000 (ötszázezer) Ft.)

Amennyiben ez nem történik meg a számlán feltüntetett határidőig, úgy az Eladó az alábbiak szerint járhat el:

 1. 15 napos túllépés esetén az Eladó elektronikus úton fizetési emlékeztetőt küld;
 2. 20 munkanapon túli nem fizetés esetén az Eladó elektronikus úton fizetési felszólítást küld;
 3. 25 munkanapon túli nem fizetés esetén az Eladó ajánlott postai küldeményként fizetési felszólítást küld;
 4. Egy hónapot meghaladó nem fizetés esetén az Eladó jogi úton intézkedik a meg nem fizetett összeg behajtásáról, Vásárló további terméket csak azonnali készpénzes fizetés esetén rendelhet.
 5. Fizetési késedelem esetén az Eladó a törvényes késedelmi kamatot megfizettetheti.

Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, melyben megjelöli a fizetési határidőt, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

Az Alpha Implant Kft az értékesített Termékekről szóló számlát fizikai úton, a termék kiküldésével együttesen bocsátja a Vásárló rendelkezésére, vagy postai úton továbbítja.

VI. Felelősség

Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a futárszolgálat általi szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

VII. Elállás, termékek/szolgáltatások, amelyekre nem biztosított az elállás joga

1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint:

2. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontjában írt tájékoztatás hiányában a fogyasztót megillető elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárló a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

4. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján:

 • a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

5. Az Eladó a termék visszaérkezését követően a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére vagy a fogyasztó levásárolhatja azt.

VIII. Jótállás, garancia

Az Alpha Implant Kft eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.
A Termékekre biztosított jótállás alapját a gyártó cég garanciális kötelezettségvállalása képezi. Hibás vagy hibásnak vélt termék esetén a hiba tényének és jellegének azonnali közlésére köteles a Vásárló az esetleges későbbi viták elkerülhetősége érdekében.

Panasz: Minden olyan írásbeli/elektronikus/szóbeli kommunikáció, mely a forgalmazott termék minőségével, tartósságával, megbízhatóságával, hatékonyságával kapcsolatos hiányosságokra irányul.

Garancia érvényesítésének feltételei:

• a kinyitott/használt/kisesett implantátumokat egyesével sterilizálva, csomagolva, valamint a kitöltött garancia nyomtatvánnyal áll módunkban cserélni. A nem sterilizált implantátumok biológiai veszélynek minősülnek, igy azokat nem áll módunkban kicserélni.
• minden kinyitott/használt/kisesett implantátumhoz egyesével kell kitölteni a garanciális nyomtatványt. A nyomtatványban szereplő összes kérdésre kötelező választ adni (visszaküldés oka, tétel száma, röntgen, termék lot száma stb)

IX. Titoktartás

1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

2. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

3. Az Ügyfél/Vásárló azzal, Megrendelést ad le, bekerül az Alpha Implant Kft. adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy az Alpha Implant Kft partnerei a szerződéses kötelezettségek, különös tekintettel a Megrendelés és a jótállási igények teljesítése érdekében felvegyék vele a kapcsolatot, így részükre az Alpha Implant Kft az ügyfél- adatokat továbbíthassa.

X. Személyes adatok kezelése

1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Alpha Implant Kft a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint adja át külső szervezeteknek, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

2. Az Ügyfél/Vásárló személyes adatai a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára továbbíthatók.

3. A www.alphaimplant.hu-n az Alpha Implant Kft cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló részére, a weboldalra történő belépéssel a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elfogadja a cookie-k használatának Cookie Szabályzatban rögzített feltételeit.

XV. Alkalmazandó jog

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

Kelt.: Budapest, 2012.01.01

Általános Szerződési Feltételek letöltése